توضیحات

بسته بندی به صورت کارتن می باشد.
هر کارتن شامل: سطل، پولی گرایند، پولی کف، پولی میلک و براش می باشد.