توضیحات

Puly Caff Blindy

بسکت‌کور پولی‌کف مخصوص ماشین اسپرسوهای صنعتی می‌باشد.

قطر بسکت 8mm