توضیحات

Puly Caff Espresso Machine Group Head Cleaning Brush

برس تمیز‌کننده Head Group پولی‌کف با سر زاویه‌دار وسیله‌ای مناسب برای تمیز کردن قسمت زیرین Head Group ماشین اسپرسو شماست.