منو قهوه لمیز

نوشیدنی‌های موجود در قهوه لمیز

تک شات

۴۳,۸۰۰

جفت شات

۵۷,۸۰۰

تک شات

۵۳,۴۰۰

جفت شات

۶۴,۸۰۰

تک شات

۵۳,۴۰۰

جفت شات

۶۴,۸۰۰

تک شات

۵۴,۶۰۰

جفت شات

۶۷,۸۰۰

کوچک

۵۴,۸۰۰

متوسط

۶۴,۸۰۰

بزرگ

۷۸,۸۰۰

کوچک

۵۴,۸۰۰

متوسط

۶۴,۸۰۰

بزرگ

۷۸,۸۰۰

کوچک

۰

متوسط

۷۸,۸۰۰

بزرگ

۰

کوچک

۰

متوسط

۷۷,۸۰۰

بزرگ

۰

کوچک

۷۸,۸۰۰

متوسط

۹۵,۸۰۰

بزرگ

۱۰۸,۸۰۰

کوچک

۷۸,۸۰۰

متوسط

۹۵,۸۰۰

بزرگ

۱۰۸,۸۰۰

کوچک

۶۸,۸۰۰

متوسط

۸۴,۸۰۰

بزرگ

۹۵,۴۰۰

کوچک

۶۸,۸۰۰

متوسط

۸۴,۸۰۰

بزرگ

۹۵,۴۰۰

کوچک

۰

متوسط

۶۸,۸۰۰

بزرگ

۰

کوچک

۳۷,۴۰۰

متوسط

۴۸,۴۰۰

بزرگ

۵۴,۸۰۰

کوچک

۰

متوسط

۳۷,۸۰۰

بزرگ

۴۲,۸۰۰

کوچک

۷۲,۸۰۰

متوسط

۸۴,۸۰۰

بزرگ

۹۹,۸۰۰

کوچک

۷۲,۸۰۰

متوسط

۸۴,۸۰۰

بزرگ

۹۹,۸۰۰