کاپوچینو
5/5

کاپوچینو

CAPPUCCINO

در ایـــن نوشـــیدنی هـــم طعـــم قهـــوه اسپرســـو احســـاس مـــی‌شـــود و هـــم شـــیرینی شـــیر امـــا بـــه علـــت زیـــاد بـــودن فـــوم شـــیر طعـــم قهـــوه واضـــح تـــر از لاتـــه مـــی باشـــد.

کاپوچینـــو یـــک نوشـــیدنی محبـــوب در میـــان دوســـت داران قهـــوه اســـت و مـــی توانیـــم جهـــت شـــیرین کـــردن ایـــن نوشـــیدنی طعـــم دهنـــده پیشـــنهاد دهیـــم.

مواد تشکیل دهنده
شات اسپرسو، شیر با فوم زیاد، طعم دهنده (به درخواست مشتری)
منوی دسته بندی خود را در مسیر: "سربرگ ساز > چیدما موبایل > عنصر منوی موبایل > نمایش و مخفی کردن > انتخاب منو " تنظیم کنید
سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
خانه
فروشگاه
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من