ماچالاته
5/5

ماچا لاته

matcha latte

بســته بــه ترجیــح مشــتری از هــر دو نــوع ماچــای ســرمونیال یــا ســوپرماچا بــرای ایــن نوشــیدنی اســتفاده کنیــد.

ترکیــب شــیر بــه همــراه ماچــا بــرای افــرادی کــه تــا بــه حــال ماچــا را امتحــان نکــرده انــد بســیار پیشــنهاد مــی شــود .
می توانید شیر بادام را برای ماچا لاته پیشنهاد دهید.

مواد تشکیل دهنده
پودر ماچا ، آب گرم ، شیر با فو کم ، طعم دهنده (به درخواست مشتری)
منوی دسته بندی خود را در مسیر: "سربرگ ساز > چیدما موبایل > عنصر منوی موبایل > نمایش و مخفی کردن > انتخاب منو " تنظیم کنید
سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
خانه
فروشگاه
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من