توضیحات

Puly Caff Milk Cleaner (1000 ml)

محلول‌شوینده نازل‌بخار پولی‌کف می‌تواند به سرعت و به شکلی موثر چربی و مواد باقی مانده از شیر را در نازل های بخار دستگاه شما را تجزیه و دستگاه شما را تمیز کند.