بلاگ2022-02-06T12:03:29-01:00

سایفون

سایفون فرآیند دم‌آوری در سایفون(Siphon)، با مرحله‌ی غوطه‌وری آغاز و با ته‌نشینی(نشست)ٍ،ادامه پیدا می‌کند. دم‌آوری به این روش، سایفون نیاز به توجه و ظرافت بیشتری دارد. باورهای اشتباه در [...]

Go to Top